۱۳۹۹/۰۳/۰۲

برجستگی رادیال

Radial tuberosity : An oval eminence on the medial side of the radius برجستگی رادیال : برجستگی بیضی شکلی در قسمت داخلی رادیوس