۱۳۹۹/۰۲/۱۱

برجستگی میانی

Medial eminence: A longitudinal elevation in the rhomboid fossa which describes the medial elevation in the floor of fourth ventricle :برجستگی میانی یک برآمدگی طولی در […]