۱۳۹۷/۰۸/۱۹

برجستگی چانه ای

Mental protuberance: The bony prominence at the front of the lower jaw forming the chin برجستگی چانه ای: برآمدگی استخوانی در قدام فک پایین که چانه […]