۱۳۹۷/۰۸/۰۵

برگما

Bregma: The point of junction of the coronal and sagittal sutures of the skull برگما: نقطه ی اتصال درز های کورونال و ساجیتال جمجمه