بریدگی استابولار

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

بریدگی استابولار

Acetabular notch: Is a deep notch in the acetabulum of the hip bone :بریدگی استابولار یک بریدگی عمیق در استابولوم استخوان هیپ است