بریدگی اسپاینوگلنوئید

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

بریدگی اسپاینوگلنوئید

spinoglenoid notch:Is a notch which serves to connect the supraspinous fossa and infraspinous fossa بریدگی اسپاینوگلنوئید: بریدگی که حفرات فوق خاری و تحت خاری را به […]