بریدگی بین تراگوسی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

بریدگی بین تراگوسی

Intertragic notch : A notch separating the tragus from the antitragus :بریدگی بین تراگوسی یک بریدگی که تراگوس را از آنتی تراگوس جدا می کند