بریدگی تیروئیدی فوقانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۴

بریدگی تیروئیدی فوقانی

Superior thyroid notch : A notch on the superior border of the thyroid cartilage that separates the two laminae. :بریدگی تیروئیدی فوقانی بریدگی در لبه فوقانی […]