۱۳۹۹/۰۳/۰۲

بریدگی قرقره ای

Trochlear notch :Is a large depression in the upper extremity of the ulna that fits the trochlea of the humerus بریدگی قرقره ای: یک فرورفتگی بزرگ […]