۱۳۹۹/۰۳/۰۲

بندهای دیستال

Distal phalanges :Are the bones that are found at the tip of the fingers بندهای دیستال: استخوان هایی هستند که در نوک انگشتان یافت می شوند
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

بندهای دیستال انگشتان

Distal phalanges: Are located at the end of each toe :بندهای دیستال در انتهای هر انگشت قرار دارند