۱۳۹۹/۰۲/۰۸

بندهای میانی انگشتان

Middle phalanges: Connects to a proximal and distal phalanx :بندهای میانی بندهای پروگزیمال و دیستال را به هم متصل می کنند