بندهای پروگزیمال

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

بندهای پروگزیمال

Proximal phalanges : Are the bones that are found at the bottom of the fingers بندهای پروگزیمال: استخوان هایی هستند که در قاعده انگشتان یافت می […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

بندهای پروگزیمال انگشتان

Proximal phalanges : Are the bones that are found at the bottom of the finger :بندهای پروگزیمال استخوان هایی هستند که در قاعده انگشتان یافت می […]