بن بست اسفنواتموئیدال

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

بن بست اسفنواتموئیدال

Sphenoethmoidal recess : A small space posterior and superior to the superior concha :بن بست اسفنواتموئیدال فضای کوچکی در بالا و عقب شاخک فوقانی بینی