بن بست رحمی مثانه ای

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بن بست رحمی مثانه ای

Uterovesical pouch : A pouch formed by the peritoneum between the uterus and the bladder :بن بست رحمی مثانه ای بن بستی است که توسط صفاق […]