۱۳۹۹/۰۲/۲۶

بولب پنیس

Bulb of penis : Is the expanded posterior part of the corpus spongiosum of the penis :بولب پنیس برجستگی بخش خلفی جسم اسفنجی پنیس است