۱۳۹۹/۰۲/۲۶

بیضه

Testis : Is the male reproductive gland that produces sperm and androgens :بیضه غده جنسی مردانه است که اسپرم و اندروژنها را تولید می کند