۱۳۹۹/۰۳/۰۲

ترقوه

clavicle :Is an S-shaped bone located on the anterior side of the shoulder ترقوه: استخوانی به شکل اس است که در قسمت قدامی شانه قرار دارد