۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تنه مهره

Vertebral body : Is the thick oval segment of bone forming the front of the vertebra :تنه مهره قسمتی استخوانی ضخیم و بیضی شکلی است که […]