۱۳۹۹/۰۶/۲۷

تنه ی معده

Body of the stomach :The main part of the stomach, between the upper and lower parts قسمت اصلی معده است که مابین قسمت فوقانی و تحتانی […]