۱۳۹۹/۰۶/۲۷

تنیا کولی

Taeniae coli : Are three separate longitudinal ribbons of smooth muscle on the outside of the colons سه نوار طولی مجزا از عضله صاف هستند که […]