۱۳۹۷/۰۸/۱۹

توبر فرونتال

Frontal tuber: Above the supraorbital margin توبر فرونتال: در بالای کناره ی فوق کاسه چشمی قرار گرفته