تونیکا واژینالیس

۱۳۹۹/۰۲/۲۶

تونیکا واژینالیس

Tunica vaginalis : Is the pouch of serous membrane that covers the testes : تونیکا واژینالیس کیسه ای از غشای سروزی است که بیضه ها را […]