۱۳۹۹/۰۲/۱۴

تکتوم

Tectum : Is dorsal part of the midbrain : تکتوم بخش پشتی مغز میانی است