تکمه های بین کوندیلی تیبیا

۱۳۹۹/۰۲/۰۸

تکمه های بین کوندیلی تیبیا

Intercondylar tubercles of tibia: Arise from the central aspect of the intercondylar eminence :تکمه های بین کوندیلی تیبیا از بخش مرکزی برجستگی بین کوندیلی بیرون زدگی […]