۱۳۹۸/۰۱/۲۴

تیغه غربالی

Lamina cribrosa : A mesh-like structures which allows nerve fibres of the optic nerve to pass through the sclera :تیغه غربالی ساختار توری مانندی که از […]