۱۳۹۹/۰۲/۲۶

جسم اسفنجی

Corpus spongiosum : Is the mass of spongy tissue surrounding the male urethra within the penis : جسم اسفنجی توده ای از بافت اسفنجی احاطه کننده […]