۱۳۹۹/۰۲/۱۱

جسم سیاه

Substantia Nigra: Is a basal ganglia that located in the midbrain and plays an important role in movement :جسم سیاه یک هسته قاعده ای می باشد […]