۱۳۹۸/۰۱/۲۴

جسم مژگانی

Ciliary body : The part of the eye that connects the iris to the choroid :جسم مژگانی قسمتی از چشم که عنبیه را به مشیمیه متصل […]