۱۳۹۹/۰۲/۱۴

جیروس دندانه ای

Dentate gyrus : Is found in the temporal lobe, adjacent to the hippocampus :جیروس دندانه ای در لوب تمپورال و نزدیک به هیپوکامپ قرار دارد