۱۳۹۷/۰۸/۰۵

حفره ی گرانولی

Granular fovea: Are small protrusions of the arachnoid mater through the dura mater حفره ی گرانولی: برآمدگی های کوچک عنکبوتیه از میان سخت شامه