۱۳۹۹/۰۲/۱۱

حفره بین پایکی

Interpeduncular fossa: Lying between the peduncles of the brain :حفره بین پایکی در بین پایک های مغز قرار گرفته است