۱۳۹۹/۰۸/۰۶

حفره رادیال

Radial fossa :Is a slight depression found on the humerus above the front part of the capitulum حفره رادیال: فرورفتگی کوچکی است که دربالای کاپیتولوم قرار […]