۱۳۹۸/۰۱/۲۷

حفره مثلثی

Triangular fossa : Tiny depression between the crura of anthelix :حفره مثلثی یک فرورفتگی جزئی بین پایک های آنتی هلیکس