۱۳۹۷/۰۸/۲۲

حفره مندیبولار

Mandibular fossa: A deep hollow in the squamous portion of the temporal bone at the root of the zygoma حفره مندیبولار: فرورفتگی عمیق در بخش فلسی […]