حفره و کانال ثنایایی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

حفره و کانال ثنایایی

Incisive fossa and canal: A depression on the front of the maxillary bone above the incisor teeth حفره و کانال ثنایایی: یک فرورفتگی بر قدام استخوان […]