۱۳۹۹/۰۳/۰۲

حفره گلنوئید

Glenoid fossa :The hollow at the scapula into which fits the humerus to make the shoulder joint حفره گلنوئید: حفره ای در کتف که در آن […]