خارایلیاک قدامی تحتانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خارایلیاک قدامی تحتانی

Anterior inferior iliac spine: A bony prominence just above acetabulum :خارایلیاک قدامی تحتانی یک برجستگی استخوانی درست بالای استابولوم