خار ایلیاک خلفی فوقانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خار ایلیاک خلفی فوقانی

Posterior superior iliac spine (PSIS) : Is a bony projection at the posterior end of the iliac crest :خار ایلیاک خلفی فوقانی یک برجستگی استخوانی در […]