۱۳۹۸/۰۱/۲۴

خط دندانه دار

Ora serrata : The serrated junction between the retina and the ciliary body :خط دندانه دار اتصال دندانه ای شکل بین شبکیه و جسم مژگانی