۱۳۹۹/۰۳/۰۲

خط ذوزنقه ای

Trapezoid line : An oblique ridge line on inferior surface of clavicle runs forward and lateralward خط ذوزنقه ای:خط برجسته و مایلی که در سطح تحتانی […]