درز اینترپالاتین

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

درز اینترپالاتین

Interpalatine suture: The lines of connection between the bones of the palate درز اینترپالاتین: خط اتصال بین استخوانهای کامی