۱۳۹۷/۰۸/۱۹

درز بین بینی

Internasal suture: A suture joining the nasal bones درز بین بینی: درز متصل کننده ی استخوان های بینی