۱۳۹۷/۰۸/۱۹

درز کورونال

Coronal suture: A suture extending across the skull between the parietal and frontal bones درز کورونال: درزی که از یک سمت جمجمه تا سمت دیگر بین […]