۱۳۹۹/۰۲/۰۷

درشت نی

Tibia: Is the larger, stronger, and anterior (frontal) of the two bones in the leg below the knee :درشت نی از بین دو استخوان ساق در […]