دریچه ی ایلئوسکال

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دریچه ی ایلئوسکال

Ileocecal valve :Is a sphincter muscle valve that separates the small intestine and the large intestine دریچه ای عضلانی است که روده ی کوچک را از […]