۱۳۹۹/۰۲/۱۱

تراکت بینایی

Optic tract: Is portion of each optic nerve that situated between the optic chiasma and the diencephalon :تراکت بینایی بخشی از هر یک از اعصاب بینایی […]