۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های پیشین

Incisor teeth: Are the front teeth present in most mammals :دندان های پیشین دندان های قدامی در بیشتر پستانداران