دهانه بزرگ سیاهرگ فوقانی

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دهانه بزرگ سیاهرگ فوقانی

Opening of SVC : The direction of the orifice of the SVC is downward and forward. Its opening has no valve :دهانه بزرگ سیاهرگ فوقانی جهت […]