دهانه ی داخلی پیشابراه

۱۳۹۹/۰۶/۲۶

دهانه ی داخلی پیشابراه

Internal urethral meatus: Is placed at the apex of the trigonum vesicae :دهانه ی داخلی پیشابراه در راس مثلث مثانه قرار دارد