دهلیز حنجره (سوپراگلوت)

۱۳۹۸/۰۱/۲۴

دهلیز حنجره (سوپراگلوت)

Vestibule of larynx (supra glott) : The portion of the cavity of the larynx above the vocal folds :دهلیز حنجره (سوپراگلوت) بخشی از حفره ی حنجره […]